Spread the love

Admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București se face numai prin concurs. Momentan sunt disponibile informațiile pentru admiterea din 2021 și deși cadrul general și probele sunt standard de ani de zile, vom updata prezentul articol când Senatul Academiei va afișa cadrul normativ actualizat în acest sens, pentru 2022.

Specializări Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza

În cadrul Academiei funcționează Facultatea de Poliție și Facultatea de Pompieri, prima cu 5 specializări:

  • „Ordine şi siguranţă publică” – învăţământ cu frecvenţă și învățământ cu frecvență redusă
  • Specialitatea Poliție
  • Specialitatea Poliție de Frontieră
  • Specialitatea Jandarmi
  • Specializarea „Drept” – învăţământ cu frecvenţă și învățământ la distanță- disponibilă agenților și subofițerilor din instituțiile Ministerului Afacerilor Interne

Pentru Facultatea de Pompieri există specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri” – învățământ cu frecvență.

Website oficial Academia de Poliţie București :SITEACADEMIE .

Vă oferim această schemă publicata pe site MAI cu dispunerea locurilor în cadrul specializărilor Academiei de poliție Alexandru Ioan Cuza București în anul școlar 2021-2022. Gășiți mai jos si modele de cereri utile, în format ce poate fi download-at, publicate pe același site.

Calendarul Examenului de Admitere la Academia de Poliție

Momentan informațiile oficiale vizează doar admiterea pentru anul 2021, deja încheiat, însă este util de știut pentru a avea o idee despre desfășurătorul întregului proces. Vom reveni cu detalii în momentul în care site-ul Academiei va fi actualizat în acest sens. Vă oferim o sinteză a acestui desfășurător pe 2021 momentan, cu insistența să urmăriți pe site-ul Academiei de Poliție informații oficiale pentru admiterea din 2022.

Probe Pentru Admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ordinului m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă
la concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate
în societate, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar, respectiv să
aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist, pentru candidaţii
pe locurile destinate formării iniţiale a polițiștilor;


h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe
locurile destinate formării iniţiale a personalului militar;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/
în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii pe
locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția
candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii
Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Etapele De Parcurs

Întocmirea Dosarului de Candidat

Depunerea cererilor de inscriere pentru admiterea din 2021 s-a facut in perioada 22.04-31.05. 2021 pana la ora 15.00. Depunerea dosarului complet a fost ceruta pana la data de 18.06.2021, ora 15.00. Candidaţii depun documentele solicitate pentru constituirea dosarului de recrutare la unităţile care desfăşoară activităţi de recrutare şi vor menţine legătura cu acestea, pentru a se informa cu privire la data şi locul unde se va susţine evaluarea psihologică. Conform regulamentului de admitere 2021 termenul de depunere a dosarului de concurs este stabilit de fiecare beneficiar în parte. La înscriere candidaților li se atribuie un cod unic de identificare folosit pe întreaga procedură de concurs. Codul unic de identificare atribuit precum și centrul zonal la care este arondat se menționeză în scris în cererea de înscriere de către persoana cu sarcini de recrutare, iar candidatul ia cunoștință de acesta pe bază de semnătură.

Susținerea Probelor Eliminatorii

La sediul Academiei de Poliție se vor prezența doar canditatii apți fizic și psihologic.

Testarea psihologică și fizică se realizează la sediul structurii specializate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor în baza planificării realizate de cei de la resurse umane din cadrul penitenciarului unde se realizează înscrierea. Taxa pentru examinarea psihologică în 2021 a fost de 70 RON, achitată către Administrația Națională a Penitenciarelor.

Susținerea Probei Fizice

Prima proba din cadrul examenului de admitere la Academia de Politie Bucuresti consta in evaluarea sportiva.

Incepând cu anul 2020, cu prima sesiune de admitere in cadrul scolilor de agenti de politie, proba sportiva eliminatorie care constă în parcurgerea unui traseu utilitar aplicativ a suferit o serie de modificări în structura sa, numarul obstacolelor crescând la 12 și deasemnea baremul de timp în care trebuie parcurs a fost crescut la 3 min si 20 sec. (Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 140/2016, M.Of.562bis 9.07.2019)

https://www.facebook.com/watch/?v=483716618839444&t=0

Susținerea Probelor Scrise

La susținerea examenului scris se vor prezența doar canditatii declarați apți la proba fizică. Examenul scris constă în test grilă cu întrebări din cadrul a 3 discipline: Istoria Românilor, Limba Română, Limba Străină.

Întrebările din chestionar se întocmesc, evaluează și notează separat, pe discipline. Timpul alocat desfășurării probei scrise este de 4 ore.

Proba la limba străină se va desfășura conform opțiunii marcate de candidat in Cererea de Participare la Concursul de Admitere depusă la unitatea de recrutare. Se poate opta între: Engleză, Germană, Franceză, Rusă sau Spaniolă.

În vederea participării la concursul de admitere în 2021 candidații au achitat o taxă de participare de 450 ron în contul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza deschis la trezoreria sector 1 București.

Puteți studia modele de grilă din ultimii ani aici: TESTE .

Vom reveni cu informații actualizate în momentul când acestea vor apărea pe site-ul oficial al Academiei de Poliție.

Testează-ți cunoștințele.

teste istorie din fiecare capitol.